حوزه علمیه بناب - اعتقاد به منجي زمينه ساز تحول
امروز 27 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
اعتقاد به منجي زمينه ساز تحول
صفحه: 1/3

رهنمودهاي رهبر انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي درباره آثار اعتقاد به قائم عدالت گستر


در قضيه ولادت آن بزرگوار و اعتقادي كه به اين حقيقت است اگر انسان در دو ناحيه و در دو جهت جستجو كند؛ آثار عظيمي را مشاهده مي كند:

اول از جهت معنوي و روحي و تقرب الي الله و جهات تكامل فردي انسان است. كسي كه اعتقاد به اين مساله دارد چون با مركز تفضلات الهي و نقطه اصلي و كانون اشعاع رحمت حق يك رابطه روحي برقرار مي كند؛ توفيق بيشتري براي برخورداري از وسايل عروج روحي و تقرب الي الله دارد. به همين خاطر است كه اهل معنا و باطن در توسلات معنوي خود اين بزرگوار را مورد توجه و نظر دايمي قرار مي دهند و به آن حضرت توسل مي جويند و توجه ميكنند. نفس پيوند قلبي و تذكر و توجه روحي به آن مظهر رحمت و قدرت و عدل حق تعالي انسان را عروج و رشد مي دهد و وسيله پيشرفت انسان را ـ روحا و معنا ـ فراهم مي كند.

اين يك ميدان وسيعي است. هر كسي در باطن و قلب و دل و جان خود با اين بزرگوار مرتبط باشد بهره خودش را خواهد برد. البته توجه به كانون نور بايد توجه حقيقي باشد. لقلقه زبان در اين زمينه تاثير چنداني ندارد. اگر انسان روحا متوجه و متوسل شد و معرفت كافي براي خود به وجود آورد؛ بهره خودش را خواهد برد. اين يك ميدان فردي و تكامل شخصي و معنوي است.

جهت و وجه دوم عبارت است از ميدان زندگي اجتماعي و عمومي و آن چه مربوط به سرنوشت بشر و ملتهاست. در اين زمينه اعتقاد به قضيه مهدي و موضوع ظهور و فرج و انتظار گنجينه عظيمي است كه ملتها مي توانند از آن بهره هاي فراواني ببرند. شما كشتي اي را در يك درياي طوفاني فرض كنيد. اگر كساني كه در اين كشتي هستند عقيده داشته باشند كه اطراف آنها تا هزار فرسنگ هيچ ساحلي وجود ندارد و آب و نان و وسايل حركت اندكي داشته باشند؛ كساني كه در اين كشتي هستند چه كار مي كنند آيا هيچ تصور مي شود كه اينها براي آن كه حركت كنند و كشتي را پيش ببرند تلاشي بكنند نه چون به نظر خودشان مرگشان حتمي است. وقتي انسان مرگش حتمي است ديگر چه حركت و تلاشي بايد بكند اميد و افقي وجود ندارد.

يكي از كارهايي كه مي توانند انجام دهند اين است كه در اين مجموعه كوچك هر كس به كار خودش سرگرم شود. آن كسي كه اهل آرام مردن است بخوابد تا بميرد و آن كه اهل تجاوز به ديگران است حق ديگران را بگيرد تا آن كه چند ساعتي بيشتر زنده بماند. طور ديگر هم اين است كه كساني كه در همين كشتي هستند يقين داشته باشند و بدانند كه در نزديكي آنها ساحلي وجود دارد. حالا اگر دور و يا نزديك است و چه قدر كار دارند تا به آن جا برسند معلوم نيست؛ اما قطعا ساحلي كه در دسترس آنهاست وجود دارد. اين افراد چه كار مي كنند اينها تلاش مي كنند كه خود را به آن ساحل برسانند و اگر يك ساعت هم به آنها وقت داده بشود از آن يك ساعت براي حركت و تلاش صحيح و جهت دار استفاده خواهند كرد و فكرشان را روي هم خواهند ريخت و تلاششان را يكي خواهند كرد تا شايد بتوانند خود را به آن ساحل برسانند.

 

اميد چنين نقشي دارد. همين قدر كه اميدي در دل انسان به وجود آمد مرگ بالهاي خود را جمع مي كند و كنار مي رود. اميد موجب مي شود انسان تلاش و حركت كند پيش ببرد مبارزه كند و زنده بماند. فرض كنيد ملتي در زير سلطه ظالمانه قدرت مسلطي قرار دارد و هيچ اميدي هم ندارد. اين ملت مجبور است تسليم بشود. اگر تسليم نشد كارهاي كور و بي جهتي انجام مي دهد؛ اما اگر اين ملت و جماعت اميدي در دلشان باشد و بدانند كه عاقبت خوبي حتما وجود دارد اينها چه مي كنند طبيعي است كه مبارزه خواهند كرد و مبارزه را نظ م خواهند داد و اگر مانعي در راه مبارزه وجود داشته باشد او را برطرف خواهند كرد.

بشريت در طول تاريخ و در حيات اجتماعي مثل همان سرنشينان يك كشتي طوفان زده هميشه گرفتار مشكلاتي از سوي قدرتمندان و ستمگران و قويدستان و مسلطين بر امور انسانهاي مظلوم بوده است. اميد موجب مي شود كه انسان مبارزه كند و راه را باز نمايد و پيش برود. وقتي به شما مي گويند انتظار بكشيد يعني اين وضعيتي كه امروز شما را رنج مي دهد و دلتان را به درد مي آورد؛ ابدي نيست و تمام خواهد شد. ببينيد چه قدر انسان حيات و نشاط پيدا مي كند. اين نقش اعتقاد به امام زمان (صلوات الله عليه وارواحنا فداه) است. اين نقش اعتقاد به مهدي موعود مي باشد. اين عقيده است كه شيعه را تا امروز از آن همه پيچ و خمهاي عجيب و غريبي كه در سر راهش قرار داده بودند عبور داده است و امروز بحمدالله عزت و پرچم سربلندي اسلام و قرآن در دست شما ملت مسلمان و شيعه ايران است. هرجا كه چنين اعتقادي باشد همين اميد و مبارزه وجود دارد.
صفحه بعدی (2/3) صفحه بعدی